Programmabegroting 2021-2024
portal

Programma's

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s):

H.E. van Dijk-van Ommering

/

/

Programmacoördinator:

R.J. ter Horst

Samenvatting missie:

De gemeente wil in belangrijke mate bijdragen aan een gezond en prettig leefmilieu voor haar inwoners. De gemeente draagt zorg voor het verzamelen en afvoeren van afvalstoffen en afvalwater op milieu hygiënische verantwoorde wijze. Handhaving van milieuwetgeving met betrekking tot andere partijen hoort daar ook bij. Daar waar mogelijk en/of wenselijk draagt de gemeente zorg voor een meer duurzame en klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van milieuvriendelijk beheer en het versterken van het landschap. Tevens draagt de gemeente zorg voor voldoende en adequate begraafmogelijkheden.

Lasten € 2.390.438
Baten € -2.348.128
Saldo € 42.310
Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50