Programmabegroting 2021-2024
portal

Paragrafen

Paragraaf 7: Verbonden Partijen

7.1 Wat is een verbonden partij?

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de verbonden partijen van de gemeente Scherpenzeel. Met verbonden partijen worden rechtspersonen bedoeld waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

 • Onder bestuurlijk belang wordt bedoeld, een plaats in het bestuur of het hebben van stemrecht;
 • met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.
 • Er wordt het volgende onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten verbonden partijen:
  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Vennootschappen en coöperaties;
  • Stichtingen en verenigingen;
  • Overige verbonden partijen;

7.2 Waarom inzicht in verbonden partijen?

Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Op de eerste plaats voeren de verbonden partijen vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Er blijft dus voor de raad nog steeds een kaderstellende en controlerende taak over bij die programma’s. Helaas is dit niet altijd makkelijk, vooral niet als de overige verbonden partijen veel groter zijn. De eigen inbreng in dergelijke verbanden is dan soms erg moeilijk te realiseren. Op de tweede plaats zijn er kosten gemoeid met de deelname en zijn er financiële risico’s die de gemeente met de deelname kan lopen. Indien er ten aanzien van verbonden partijen reële risico’s worden gelopen, zijn deze benoemd in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. Hier wordt in dat geval naar verwezen.

7.3 Verbonden partijen van Scherpenzeel

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Scherpenzeel. Hierbij is onder meer weergegeven wat de doelstelling van de gemeente is om participeren in de betreffende verbonden partij en de financiële situatie van de verbonden partij. Waar mogelijk zijn de cijfers van de verbonden partijen uit het begrotingsjaar 2020 weergegeven. In een aantal gevallen is dit echter niet mogelijk geweest; in dat geval zijn de meest recente cijfers opgenomen. De jaarlijkse bijdrage aan/van de verbonden partij is verwerkt in deze programmabegroting.

7.4 Verbonden partijen per programma

In de Programmabegroting is ook per programma de betrokkenheid van de verbonden partijen bij het realiseren van de doelstellingen weergegeven:

Gemeenschappelijke regeling

Stichtingen en verenigingen

Vennootschappen en cooperaties

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50