Programmabegroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Bijlage 2: Specificatie van het Eigen vermogen

Naam reserve

2020

= Begrotingsjaar -1

2021

= Begrotingsjaar

Saldo 1/1

Vermeerdering

Vermindering

Saldo 31/12

Saldo 1/1

Vermeerdering

Vermindering

Saldo 31/12

2020

2020

2021

2021

Algemene reserve

5.970.331

0

2.292.248

3.678.083

3.678.083

0

1.342.700

2.335.383

Bestemmingsreserve ter egalisatie

Reserve afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve riolering

122.000

0

13.000

109.000

109.000

0

0

109.000

Overige bestemmingsreserves

Reserve grondexploitatie

293.587

5.743.505

606.347

5.430.746

5.430.746

2.268.256

951.049

6.747.953

Reserve sociale Woningbouw

408.871

0

0

408.871

408.871

0

0

408.871

Nieuwbouw onderwijsgebouwen

1.073.790

25.000

115.077

983.713

983.713

25.000

97.294

911.419

Subsidie monumenten

165.034

5.000

5.000

165.034

165.034

5.000

5.000

165.034

Huisvesting

1.036.334

0

40.446

995.888

995.888

0

40.446

955.442

Reserve onderhoud wegen

712.477

147.000

571.018

288.459

288.459

147.000

265.000

170.459

Reserve Omgevingsvisie

106.639

0

70.000

36.639

36.639

0

30.000

6.639

Reserve Lening De Breehoek

4.250.000

0

75.000

4.175.000

4.175.000

0

75.000

4.100.000

Reserve participatiewet

0

0

0

0

0

0

0

0

Automatisering

605.652

108.500

235.899

478.253

478.253

108.500

94.360

492.393

Res WMO Huishoudelijke Hulp

0

0

0

0

0

0

0

0

Herinrichting sportpark De Bree

1.193.631

0

61.653

1.131.978

1.131.978

0

71.653

1.060.325

Reserve Duurzaamheid

63.055

273.000

0

336.055

336.055

0

150.000

186.055

Reserve Versterking ambtelijke capaciteit

0

722.200

722.200

0

0

1.082.700

1.082.700

0

Reserve Centrumvisie

95.445

0

95.445

0

0

0

0

0

Reserve Zwembad

388.180

0

19.409

368.771

368.771

0

19.409

349.362

Reserve Food Valley

58.711

100.000

44.357

114.354

114.354

0

25.527

88.827

Sociaal Domein

1.264.746

0

415.951

848.795

848.795

0

60.000

788.795

Reserve leerlingenvervoer

67.400

0

5.900

61.500

61.500

0

0

61.500

Totaal

17.875.883

7.124.205

5.388.950

19.611.139

19.611.139

3.636.456

4.310.137

18.937.458

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50