Programmabegroting 2021-2024
portal

Financiële Begroting

Recapitulatie Programma's

Lasten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

P0

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

8.743.369

12.621.039

9.993.560

6.969.243

7.368.205

7.147.105

P1

Programma 1: Veiligheid

677.358

714.087

829.083

830.061

830.061

827.071

P2

Programma 2: Verkeer en Vervoer

1.207.778

1.119.550

1.288.375

885.291

890.201

1.081.551

P3

Programma 3: Economie

178.629

215.086

206.569

205.569

230.569

243.069

P4

Programma 4: Onderwijs

773.841

748.078

826.394

749.395

748.232

748.174

P5

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

1.715.009

1.993.088

1.834.885

1.847.662

1.664.430

1.674.430

P6

Programma 6: Sociaal Domein

6.410.024

7.720.238

6.931.766

6.870.506

6.876.666

6.876.666

P7

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

2.458.130

2.256.246

2.390.438

2.372.287

2.368.121

2.383.398

P8

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

3.639.494

4.520.556

4.374.572

2.324.688

2.631.695

2.782.668

Totaal

25.803.632

31.907.968

28.675.642

23.054.702

23.608.180

23.764.132

Lasten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

P0

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

-16.403.463

-20.133.020

-19.130.157

-16.578.474

-16.340.546

-16.479.091

P1

Programma 1: Veiligheid

-12.840

-12.840

-13.840

-13.840

-13.840

-13.840

P2

Programma 2: Verkeer en Vervoer

-10.730

-10.730

-35.904

-35.904

-35.904

-35.904

P3

Programma 3: Economie

-128.828

-129.209

-129.606

-129.606

-129.606

-129.606

P4

Programma 4: Onderwijs

-122.330

-78.516

-78.500

-500

-500

-500

P5

Programma 5: Sport, Cultuur en Recreatie

-63.288

-174.503

-93.009

-117.549

-63.647

-163.647

P6

Programma 6: Sociaal Domein

-1.257.807

-2.290.788

-1.012.459

-1.012.459

-1.052.459

-1.052.459

P7

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

-2.395.041

-2.386.745

-2.348.128

-2.401.366

-2.417.040

-2.432.938

P8

Programma 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

-5.409.305

-6.691.617

-5.834.038

-2.765.000

-3.554.640

-3.456.144

Totaal

-25.803.632

-31.907.968

-28.675.641

-23.054.698

-23.608.182

-23.764.129

Saldo na bestemming

-1.972.888

-67.496

-32.529

16.806

-61.173

-58.023

Saldo begroting voor bestemming

-393.143

-1.777.752

641.151

-50.028

-1.063.700

-1.072.494

Pr.

Toev. Reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Rentetoevoeging

0

0

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

1.191.200

108.500

108.500

108.500

1

Veiligheid

0

0

0

0

2

Verkeer en vervoer

147.000

147.000

147.000

147.000

3

Economie

0

0

0

0

4

Onderwijs

25.000

25.000

25.000

25.000

5

Sport, cultuur en recreatie

5.000

5.000

5.000

5.000

6

Sociaal domein

0

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

0

0

0

0

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2.268.256

1.220.649

1.702.244

1.452.315

Toevoegingen

1.576.490

7.124.205

3.636.456

1.506.149

1.987.744

1.927.815

Pr.

Onttr. Reserves

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

Bestuur en ondersteuning

-3.526.781

-1.073.465

-632.022

-473.713

1

Veiligheid

0

0

0

0

2

Verkeer en vervoer

-265.000

0

0

0

3

Economie

0

0

0

0

4

Onderwijs

-97.294

-94.793

-92.131

-88.572

5

Sport, cultuur en recreatie

-181.062

-181.062

-171.062

-171.062

6

Sociaal domein

-60.000

0

0

0

7

Volksgezondheid en milieu

-150.000

-90.000

-90.000

-90.000

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-30.000

0

0

0

Onttrekkingen

-2.716.817

-5.388.950

-4.310.137

-1.439.319

-985.215

-913.347

Saldo begroting na bestemming

-1.533.470 Voordelig

-42.496 Voordelig

-32.530 Voordelig

16.802 Nadelig

-61.171 Voordelig

-58.026 Voordelig

Incidentele baten en lasten

Incidenteel

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

Frictiebudget achterstanden

250.000

250.000

250.000

GT Print - aanbesteding

10.000

Beveiligingsbeleid

10.000

stelpost personele lasten

1.082.700

Frirctiebudget verhuizing gemeentehuis

130.000

Groot onderhoud Stationsweg

100.000

Achterstallig onderhoud wegen

330.000

autolease participatieopdr. groen

10.000

10.000

Groot onderhoud brug

7.500

Actualisatie MJOP sport

10.000

project Buurtgezinnen

15.000

Spec.ondersteuner huisarts

45.000

Dotatie res. Duurzaamheid

90.000

extra kosten omgevingswet

30.000

Baten

Algemene Reserve

-260.000

-390.000

-250.000

-90.000

Reserve automatisering

-20.000

Reserve Wegen

-265.000

Reserve Sociaal Domein

-60.000

Reserve Omgevingsvisie

-30.000

Dekkingsreserve personeel

-1.082.700

Totaal

incidenteel

182.500

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50