Programmabegroting 2021-2024
portal

Bijlagen

Bijlage 1: Investerings- en financieringsstaat

Financieringsbehoefte

Bedragen x € 1.000

Financieringsbehoefte

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat

152

33

-16

61

58

Afschrijvingen, afwaarderingen

1.597

826

867

899

911

Mutatie werkkapitaal

- Mutatie voorraden

1.501

-1.550

3.367

886

-2.641

- Mutatie uitzettingen, overlopende activa

0

0

0

0

0

- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva

0

0

0

0

0

Mutatie reserves

1.735

-673

67

1.003

1.015

Mutatie voorzieningen

-445

29

-667

-37

173

Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld

-716

-421

0

0

0

Kasstroom uit operationele activiteiten

3.824

-1.756

3.618

2.812

-484

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Netto investeringen immateriële vaste activa

-479

-15

0

0

0

Desinvesteringen immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

Netto investeringen materiële vaste activa

-2.636

-2.809

-2.721

-988

-1.670

Desinvesteringen materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen

0

0

0

0

0

Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen

0

0

0

0

0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.115

-2.824

-2.721

-988

-1.670

Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)

709

-4.580

897

1.824

-2.154

Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar

Toename verstrekte leningen

-310

-120

-90

-90

-90

Aflossing verstrekte leningen

152

173

170

176

181

Toename opgenomen leningen

0

0

0

0

0

Aflossing opgenomen leningen

-2.500

0

0

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar

-2.658

53

80

86

91

Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar

Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist

2.074

3.042

0

-1.402

1.402

Mutatie opgenomen kasgeldleningen

0

985

-977

-8

161

Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar

2.074

4.027

-977

-1.410

1.563

Mutatie geldmiddelen

125

-500

0

500

-500

De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren

Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar:

125

250

-250

-250

250

Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar:

250

-250

-250

250

-250

Mutatie geldmiddelen

125

-500

0

500

-500

Liquiditeiitspositie

Bedragen x € 1.000

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet

Realisatie

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Netto vlottende schuld

Vlottende schulden

0

0

1.235

258

0

411

Vlottende middelen

5.729

3.780

488

488

2.140

488

Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-)

-5.729

-3.780

747

-230

-2.140

-77

Toegestane kasgeldlimiet

Begrotingstotaal

22.876

20.339

25.006

21.565

21.559

21.778

Kasgeldlimiet (in % van de grondslag)

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Minimum bedrag

300

300

300

300

300

300

Toegestane kasgeldlimiet

1.944

1.729

2.126

1.833

1.833

1.851

Toets kasgeldlimiet

Ruimte onder kasgeldlimiet

7.673

5.509

1.379

2.063

3.973

1.928

Overschrijding van de kasgeldlimiet

Liquiditeitsprognose

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50