Programmabegroting 2021-2024
portal

Algemeen

Leeswijzer Programmabegroting

De programmabegroting is opgezet uit de volgende onderdelen:

 1. Programma’s

De programma's hebben een vaste opzet.

 • Per programma wordt weergegeven wat de missie is: de overkoepelende doelstelling voor het betreffende programma. Vervolgens zijn de programma- onderdelen genoemd.
 • Ieder programmaonderdeel wordt vervolgens uitgewerkt. Na een korte toelichting over de context volgt een tabel met de doelen en daarmee samenhangende activiteiten. Deze tabel bevat de twee vragen: ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaat we doen?’ Bij het programmaonderdeel worden (indien van toepassing) indicatoren gepresenteerd. Voor de indicatoren zie de toelichting hieronder.
 • Een termijnkalender biedt vervolgens inzicht in de beleidsproducten per jaar. Deze termijnkalender is vervolgens de basis voor de interne jaarplannen en de termijnagenda van de raad.
 • Het programma wordt afgesloten met de vraag ‘Wat mag het kosten?’. Hierbij wordt eerst een overzicht gegeven van de nieuwe financiële ontwikkelingen binnen het programma, waarna een volledig overzicht van de lasten, baten en reservemutaties van het programma wordt gepresenteerd. Ook is er een tabel met de eventuele incidentele baten en lasten.

Toelichting op indicatoren

In de programmabegroting is een set verplichte beleidsindicatoren opgenomen. De uitkomsten zijn gepubliceerd op “waarstaatjegemeente.nl”. Via deze website is ook achtergrondinformatie over de indicatoren beschikbaar, alsmede de bronnen. Hiernaast is een aantal lokale indicatoren opgenomen. Er wordt, voor zover beschikbaar, een reeks getoond zodat de ontwikkeling kan worden gevolgd. Per indicator wordt een doel gesteld. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt, wat de verwachte ontwikkeling en/of het doel is. Niet alle indicatoren zijn beïnvloedbaar door beleid, maar er wordt toch een doel voor komend jaar weergegeven.

Overzicht van Baten en Lasten

Dit betreft een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma’s over de periode 2021-2024, gesplitst in lasten en baten.

 1. Paragrafen

De paragrafen hebben als doel een dwarsdoorsnede te geven van de begroting, telkens bezien vanuit een bepaald perspectief. Hiermee wordt de informatie die in de programma’s en overige financiële stukken versnipperd is weergegeven gebundeld. De paragraaf duurzaamheid is dit jaar voor het derde jaar opgenomen in de begroting. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft daarnaast in artikel 9 de volgende verplichte paragrafen voor:

 • lokale heffingen;
 • weerstandsvermogen en risicobeheersing;
 • onderhoud kapitaalgoederen;
 • financiering;
 • bedrijfsvoering;
 • grondbeleid;
 • verbonden partijen.
 1. Bijlagen

De bijlagen bestaan uit diverse overzichten die gebruikt kunnen worden als nadere verdieping in de cijfers. Zo is bijvoorbeeld een overzicht van alle aanwezige reserves en voorzieningen opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50