Programmabegroting 2021-2024
portal

Paragrafen

Paragraaf 3: Onderhoud Kapitaalgoederen

3.1 Beleidskader

Het onderhoud van kapitaalgoederen gebeurt aan de hand van beheerplannen. Over het algemeen worden de jaarlijkse lasten behorende bij het beheerplan constant gehouden door gebruik te maken van een voorziening. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestaande en geplande beheerplannen en de financiële consequenties, inclusief de vertaling daarvan in de begroting en jaarrekening. Het uitgangspunt is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn in de diverse voorzieningen, zodat er op termijn geen achterstallig onderhoud en/of kapitaalvernietiging ontstaat.

3.2 Beheerscategoriën

A. Wegen en openbare verlichting
B. Groen
C. Water
D. Riolering

E. Gebouwen

3.2.A Wegen en openbare verlichting

Wegenonderhoud

In 2021 voeren wij groot onderhoud uit aan de fietspaden en trottoirs van de Stationsweg. Daarnaast krijgt de rijbaan een nieuwe deklaag. Ook is in 2021 onderhoud gepland voor ’t Zwarte Land. De uitvoering daarvan is afhankelijk van de ontwikkeling van dit bedrijventerrein.
Tenslotte zal in 2021 groot onderhoud worden uitgevoerd aan de asfaltwegen die in de periode 2018-2020 niet zijn meegenomen. Na deze ronde is de grootste achterstand ingehaald. Na dit onderhoud zal er een nieuwe schouw worden gemaakt en het beheerplan wegen worden geactualiseerd.
Het onderhoud aan de elementenverharding is gekoppeld aan de rioleringsprojecten zoals opgenomen in het Gemeentelijk Waterplan 2020-2024. In 2021 en 2022 zijn werkzaamheden aan de Eikenlaan en enkele aanliggende straten (Plataanlaan, Berkenlaan, Acacialaan en Lijsterbeslaan) gepland. Het is belangrijk deze werkzaamheden in zijn geheel te beschouwen omdat de waterhuishouding één systeem vormt. In de periode 2022–2024 zijn rioolvervangingen aan de Vlieterweg en in de wijk rondom de Rembrandtlaan aan de orde.

Openbare Verlichting

Het areaal is op orde, het aantal storingen is laag. De komende jaren komen diverse armaturen en/of masten aan het einde van hun levensduur. Dit zijn de armaturen die nog niet zijn voorzien van LED verlichting.
Om het areaal in goede/veilige staat te houden, het aantal storingen laag te houden en het energieverbruik te verminderen is een jaarlijks krediet beschikbaar voor gedeeltelijke vervanging. In 2021 actualiseren wij het beheerplan voor de openbare verlichting.

Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze

Categorie

Beheerplan

Planperiode

Herziening

Financiering

Wegen

Beheerplan asfaltwegen

2020-2024

2021

621001-Planmatig onderhoud wegen

Beheerplan openbare verlichting

2020-2024

2021

621005-Openbare Verlichting

3.2.B Groen

Openbaar groen

Het vervangen van plantsoenen combineren wij met de aanplant van bomen. Deze werkwijze beperkt overlast voor onze inwoners en is efficiënt. Zo continueren wij de huidige inrichtingskwaliteit. Voor onkruidbestrijding van kwetsbare groentypen, zoals bodembedekkers, vaste planten, sierheesters, rozen en hagen, hanteren wij A-niveau. Zo voorkomen wij kapitaalvernietiging. Bij andere groentypen en onderhouds-maatregelen leiden lagere kwaliteitsniveaus niet direct tot kapitaalvernietiging.

Kwaliteitsniveau’s

Het plantsoen onderhouden wij volgens de landelijke standaard volgens de “Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte” van het CROW. In onderstaande tabel staan de actuele kwaliteitsniveaus.

Groentype (plantsoenen)

Kwaliteitsniveau

Bosplantsoen (randen snoei)

A

Boomspiegels (onkruid)

A

Bodembedekkers en vaste planten (onkruid)

A

Bodembedekkers en vaste planten (randen snoei)

A

Sierheesters (onkruid)

A

Sierheesters (randen snoei)

A

Rozen (onkruid)

A

Hagen (onkruid)

A

Zwerfafvalbeheersing

B

Bodembedekkers en vaste planten (overige snoei)

B

Sierheesters (overige snoei)

B

Rozen (snoei)

B

Gazon maaien

B

Bosplantsoen (onkruid)

C

Hagen (snoei)

Frequentie: 3 keer per jaar

Bosplantsoen (overige snoei)

Frequentie: eens per 3 jaar

Begraafplaatsen

In onderstaande tabel staan de actuele kwaliteitsniveaus. Voor de renovatie van asfaltverhardingen en gebouwen is geen budget beschikbaar. Vanwege de beperkte omvang is geen aparte voorziening gecreëerd. Zodra renovatie of vervanging aan de orde is, voeren wij een bedrag op in de Kadernota.

Groentype (begraafplaatsen)

Kwaliteitsniveau

Overige groentypen (onkruid)

A

Gazon maaien

A

Bosplantsoen (onkruid)

C

Bomen
De bomenstructuur van Scherpenzeel is één van de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente. De komende jaren dienen, afhankelijk van de groeiontwikkeling, diverse oude lanen verjongd te worden. De aanplant van toekomstig waardevolle bomen dekken wij uit de voorziening bomen. Bij oudere bomen begint zich de droogte van 2018 t/m 2020 te manifesteren in versnelde aftakeling. Hiertoe zal in 2021 geïnvesteerd gaan worden in vervanging door aanplant van toekomstbestendige boom(soorten). Het budget uit de voorziening zal hiervoor gebruikt worden. In de voorziening wordt jaarlijks € 17.500,- gestort. Elk jaar inspecteren wij de bomen op veiligheid en actuele snoeibehoefte. Deze inspectie vormt de basis voor het jaarlijkse snoeiplan.

Sportvelden De Bree

De bestaande MOP buitensportaccommodatie zal in 2021 worden herzien. Hierbij wordt de meerjarenvoorziening aangepast aan de actuele onderhoudstoestand zo-dat budget en benodigde investering beter op elkaar aansluiten. Voor dagelijks onderhoud van de voetbal- en hockeyvelden, lichtmasten en de beregeningsinstallatie is in totaal € 77.657,- beschikbaar in 2021 in de gemeentelijke begroting. De jaarlijkse storting in de voorziening is € 51.512 voor de velden. Deels wordt dit betaald uit de gebruikersvergoeding door de sportverenigingen.

Speelplaatsen

De gemeente heeft in 2021 negenentwintig speelplaatsen. Op basis van jaarlijkse veiligheids- en onderhoudsinspecties wordt geïnvesteerd in het vervangen en onderhouden van speeltoestellen en speelondergronden. We bieden zo voor heel Scherpenzeel een ruime en veilige gelegenheid voor spelen. Voor 2021 is onvoldoende budget beschikbaar om alle speelondergronden milieu hygiënisch in te richten. Het dagelijks onderhoud van het Cruijff-Court wordt gedekt uit het budget voor speelplaatsen. Voor vervanging van het Cruijff-Court is geen voorziening beschikbaar. Op het moment van renovatie vragen wij hiervoor apart budget aan. Het Bikepark wordt onderhouden door toerclub het Scherpewoud. De gemeente is als eigenaar van het terrein eindverantwoordelijk.

3.2.C Water

Water

Op basis van het ‘Beheer- en onderhoudsplan stedelijk water Scherpenzeel’ en de schouwkaart van het waterschap voor Scherpenzeel voeren wij het onderhoud van watergangen, vijvers en duikers binnen de bebouwde kom en in het buitengebied van Scherpenzeel jaarlijks uit. Het gras in de wegbermen en de waterplanten (vooral ritten) in watergangen groeien tegenwoordig aanzienlijk sneller vanwege warmere seizoenen. Als gevolg hiervan is het nodig plaatselijk vaker te maaien dan de huidig gangbare cyclus van twee keer per jaar.
Het baggerplan (2014-2022) Scherpenzeel hebben wij samen met het waterschap opgesteld. Het vormt de leidraad voor het uitvoeren van de baggercyclus. De baggerkosten zijn structureel opgenomen in het Waterplan (WP) 2020-2024. In 2020 is een nieuw waterbodemonderzoek uitgevoerd om de dikte van baggerslib te meten. Op basis van het onderzoeksresultaat wordt het baggerplan herzien. De vijver aan de Parklaan-Vijverlaan is in 2020 gebaggerd.

Bruggen en vlonders

Er zijn 7 openbare houten fietsers- /voetgangersbruggen en twee vlonders in Scherpenzeel die door de gemeente worden onderhouden. Enkele openbare brug-gen en vlonders dienen binnen 2-3 jaar gerepareerd of vervangen te worden.

Grondwater

Scherpenzeel heeft relatief hoge grondwaterstanden. Om de gemeentelijke grondwater-zorgtaak adequaat te kunnen invullen is de voortdurende monitoring van de grondwaterstanden nodig. Hiervoor hebben wij binnen de bebouwde kom van Scherpenzeel een uitgebreid grondwatermeetnet met 32 meetpunten. Het onderhoud van dit grondwatermeetnet wordt uitgevoerd via het Platform Water Vallei.

3.2.D Riolering

Riolering

Het goed functioneren van de riolering is van essentieel belang voor de onbelemmerde afvoer van (afval)water en voorkomt schade als gevolg van water op straat. De jaarlijkse onderhouds- en beheerkosten voor het rioleringssysteem zijn structureel opgenomen in het nieuwe Waterplan (2020-2024).

Afvalwaterteam zuiveringskring Woudenberg (AWT)

Gemeente Scherpenzeel werkt al jaren samen met de gemeente Woudenberg en het Waterschap Vallei en Veluwe aan een goed functionerende (afval)waterketen. Op zuiveringskring niveau gebeurt de samenwerking tussen de drie partijen onder het Afvalwaterteam (AWT) “Zuiveringskring Woudenberg”.

Platform Vallei en Eem

Op regionaal niveau werkt onze gemeente via het ‘Platform Water Vallei en Eem’ samen met andere gemeenten in de regio. In het kader van samenwerking wordt er jaarlijks een aantal onderhoudsactiviteiten uitgevoerd op basis van een vastgesteld jaarplan. De activiteiten zijn gebaseerd op de investerings- en onderhouds-projecten en maatregelen genoemd in het GWP. De kosten voor het uitvoeren van de activiteiten van het AWT en via het Platform Water worden gedekt uit het GWP.
In het nieuwe Waterplan zijn de kosten voor onderhoud en beheer van de infra-structuur van (afval)water en riolering herzien en de nieuwe begroting opgenomen.

3.2.E Gebouwen

Gemeentelijke gebouwen

De doelstelling van de meerjarenonderhoudsplannen (mjop) is de conditie van het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen te bewaken, achterstallig onderhoud te voorkomen en inzichtelijk te hebben en te houden welk noodzakelijke onderhoud er gepleegd dient te worden over een langere periode.
De gebouwen waarvoor meerjarenonderhoudsplannen zijn opgesteld:

  • Toren NH-kerk
  • Brandweerkazerne/gemeentewerkplaats
  • Buitenplaats
  • De Villa
  • Kleedgebouwen sportaccommodaties

In 2013 zijn de beheerplannen opnieuw vastgesteld (behoudens die van de ambtswoning en de toren NH-kerk). De uitkomsten hiervan zijn destijds verwerkt in de begroting. Begin 2016 is voor de toren NH-kerk een instandshoudingsplan opgesteld voor een periode van 6 jaar. Deze liggen bij de monumentenwacht voor advies. In 2015 zijn de beheerplannen van de kleedgebouwen sportaccommodaties opnieuw opgesteld. Deze worden binnenkort geactualiseerd.
In 2020 is er een nieuw meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor de Brandweerkazerne/ gemeentewerkplaats. De meerjarenonderhoudsplannen voor de Buitenplaats en de Villa zijn in 2019 herzien.
Voor het onderhoud worden in de meerjarenperiode 2020-2023 de volgende onderhoudskosten geraamd:

2021

2022

2023

2024

Brandweergarage/Werkplaats

41.620

25.104

80.751

8.816

Sportaccommodaties

18.894

33.527

19.338

24.828

Sportvelden

0

176.226

0

100.000

Toren NH-kerk

1.207

6.896

8.593

8.593

Buitenplaats

6.681

95.006

10.464

6.956

Villa

27.844

20.128

12.391

10.013

Totaal

96.246

356.887

131.537

159.206

Overzicht beheerplannen, planperiodes en financieringswijze

Categorie

Beheerplan

Planperiode

Herziening

Financiële dekking

Wegen

Beheerplan asfaltwegen

2020-2024

2020

Exploitatie

Openbare verlichting

2015-2024

2020

Exploitatie

Beheerplan openbare verlichting

2020-2024

2020

Exploitatie

Groen

Notitie beheer plantsoenen

2008

-

Exploitatie

Bomenstructuurplan

2016-2040

2021

Voorziening Bomen

Notitie beheer begraafplaatsen

2008

-

Exploitatie

Sportvelden de Bree

2019-2022

2021

Exploitatie / Voorziening onderhoud sportvelden de Bree

Speelplaatsenbeleid

2017

-

Exploitatie

Water

Baggerplan

2014-2022

2020

Exploitatie

Grondwaterbeleid-plan

2016-2022

2022

Voorziening Riolering

Riolering

Waterplan (Riolering)

2020-2024

2024

Voorziening Riolering

Gebouwen

Gemeentelijke gebouwen

2014-2023

-

Diverse onderhoudsvoorzieningen

Sportaccommodaties

2016-2025

2021

Voorziening onderhoud sportpark de Bree accommodaties

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50