Programmabegroting 2021-2024
portal

Financiële Begroting

EMU saldo

Het EMU saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid. Op grond van het BBV dient een berekening van het aandeel Scherpenzeel te worden opgenomen in de programmabegroting. Gemeenten hebben ook invloed op het EMU-saldo. Voor Scherpenzeel zal de invloed marginaal zijn.

Bedragen x € 1.000

EMU Saldo

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

1.887

-640

51

1.064

1.073

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

1.518

1.998

1.854

89

759

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-445

29

-667

-37

173

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-1.501

1.550

-3.367

-886

2.641

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

1.425

-4.159

897

1.824

-2.154

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50