Programmabegroting 2021-2024
portal

Algemeen

Aanbieding Programmabegroting 2021-2024 door College

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2021-2024 aan. In meerjarig perspectief sluit deze met een positief saldo, terwijl we ook onze ingezette beleidsvoornemens doorzetten. We werken aan een bedrijvig, duurzaam en krachtig Scherpenzeel!

Inmiddels hebben we in onze gemeente het aantal van 10.000 inwoners bereikt. Voor onze inwoners werken we met kracht aan de realisatie van passende en voldoende woningen. Voor de zorgtaken van de gemeente investeren we in preventie en bij de inzet van zorg werken we vanuit de principes van zelfredzaamheid en sturen we op de kwaliteit van ingezette zorg door onze zorgpartners. Ook stimuleren we de lokale werkgelegenheid door in te zetten op groei van bedrijvigheid op bestaande en nieuw aan te leggen bedrijfsterreinen. Binnen het thema duurzaamheid gaat veel aandacht in 2021 naar de lokale energievisie en de uitwerking van de RES. Verder krijgt de participatie van inwoners volop aandacht en werken we daarmee aan de versterking van onze positie als netwerkorganisatie.

We investeren in de organisatie. De personele versterking van de organisatie verloopt volgens plan en zal in 2021 verder worden uitgevoerd. Onze bestuurskracht verbetert daarmee zoals we voor ogen hebben. De ontwikkeling van de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie in de Breehoek wordt verder voorbereid, we kijken daarbij ook naar de verwachtte effecten die de nieuwe manier van werken op de organisatie heeft en zien hierin ook mogelijkheden om ons werkconcept te updaten.

De begroting is zowel beleidsmatig als financieel gebaseerd op de kadernota 2021-2024 en alle programma’s zijn beleidsmatig geactualiseerd en richten zich op de doelstellingen en activiteit voor 2021. In de paragrafen vindt u vervolgens thematische beschrijvingen van een aantal relevante onderwerpen.

Algemeen beeld Programmabegroting 2021-2024

De programmabegroting 2021-2024 is, sluitend voor de jaren 2021, 2022 en 2024.

2021

2022

2023

2024

Saldo Programmabegroting 2021-2024

-32.529

16.806

-61.173

-58.023

NB: negatieve bedragen zijn voordelig, positieve bedragen nadelig

De Kadernota is in de begroting verwerkt. Hiermee is ook het risicoprofiel overgenomen. De herverdeling van de algemene uitkering hangt nog boven deze begroting. Momenteel is dit opgenomen in de risicoparagraaf, wanneer er duidelijkheid is zullen hier acties op  worden ondernomen. Het huidige begrotingssaldo geeft daar gezien de omvang van dit risico weinig ruimte. Voor de Gemeente Scherpenzeel zal dit een impact van circa een half miljoen kunnen hebben. De risico’s worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing verder toegelicht.

Lokale lastendruk

Uit de voorliggende Programmabegroting 2021-2024 blijkt dat de lokale lastendruk afhankelijk van de situatie stijgt met 1,7% tot 7%. Deze stijging bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024 is besloten het indexcijfer 2020 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten (excl. OZB) vast te stellen op 1,7%.
  • Conform de Kadernota 2021-2024 stijgt de OZB in 2021 met 6%
  • De afvalstoffenheffing is vanaf 2021 weer kostendekkend, dit leidt tot een verhoging van €27,69 per huishouden voor het vaste tarief.

Meer informatie over de ontwikkelingen van de gemeentelijke heffingen is opgenomen in de Paragraaf lokale heffingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50