Programmabegroting 2021-2024
portal

Financiële Begroting

Geprognotiseerde balans

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa

21.177

22.695

24.693

26.547

26.636

27.395

Financiële vaste activa

4.590

4.748

4.695

4.615

4.529

4.438

Totaal vaste activa

25.767

27.443

29.388

31.162

31.165

31.833

Vlottende activa

Voorraden

1.725

224

1.774

-1.593

-2.479

162

Uitzettingen

7.442

5.368

2.326

2.326

3.728

2.326

Liquide middelen

125

250

0

0

250

0

Overlopende activa

549

549

549

549

549

549

Totaal vlottende activa

9.841

6.391

4.649

1.282

2.048

3.037

Totaal activa

35.608

33.834

34.037

32.444

33.213

34.870

Passiva

Vaste passiva

Reserves

17.876

21.144

20.623

20.723

21.710

22.786

Resultaat boekjaar

1.533

152

33

-16

61

58

Voorzieningen

9.255

8.810

8.839

8.172

8.135

8.308

Vaste schuld

3.637

421

0

0

0

0

Totaal vaste passiva

32.301

30.527

29.495

28.879

29.906

31.152

Vlottende passiva

Vlottende schuld

1.762

1.762

2.997

2.020

1.762

2.173

Overlopende passiva

1.545

1.545

1.545

1.545

1.545

1.545

Totaal vlottende passiva

3.307

3.307

4.542

3.565

3.307

3.718

Totaal passiva

35.608

33.834

34.037

32.444

33.213

34.870

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 16:02:25 met de export van 11/10/2020 15:55:50